ప్రేమ పగ పోరాటం 69

By | February 13, 2020
rvrproject.ru telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 69 నేను మానేజర్ కారులో కొంత దూరం వెళ్ళి *మానస రావటంలేదా? మానేజర్-రావటంలేదు. తనకి కొద్దిగా నలతగా ఉంది. *నేను ఈ మీటింగుకి రావాలా? మానేజర్-రావాలి సార్. *అలాగా. మానేజర్-ఏంటి సార్ ఏమైనా పని ఉందా? *పని అంటే......పనే... ఫ్రెండ్ కి బాగాలేదు.హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడు. వాడిని చూడాలి. మానేజర్-సరే ఒక పని చేద్దాం. మీరు మీటింగ్ అయిన వెంటనే టాక్సీ తీసుకుని మీరు వెళ్లిపోండి. నేను వెనుక అన్నీ పనులు పూర్తిచేసుకుని వస్తాను. మనసులో నవ్వుకుంటూ( నాకు తెలుసు ఆ ఫ్రెండ్ మానస అని ) *ఓకే ఈ ప్లాన్ నచ్చింది. అలాగే చేద్దాం. మానేజర్-ఓకే సార్. *ఒక్క ని!! నేను ఒక ఫోన్ చేసుకోవాలి. అని మానసకి ఫోన్ చేశాను. తను ఎత్తగానే మానేజర్ కి వినపడకుండా యోగా క్షేమాలు కనుక్కుని, జాగ్రత్తలు చెప్పి ఫోన్ పెట్టేశాను. *ఇంకా నెక్స్ట్  స్టాప్ మీటింగ్. మానేజర్-ఓకే సార్ .  అనుకున్న టైమ్ కి మీటింగ్ వచ్చాము. మీటింగ్ బాగా జరిగింది. మీటింగ్ అవ్వగానే నేను జాలిగా మానేజర్ వైపు చూశాను. మానేజర్ అర్దం చేసుకుని నవ్వుతూ వెళ్ళమని సైగ చేశాడు. అంటే ఒక్క అంగలో రోడ్డుమీదకి వచ్చి టాక్సీ కట్టించుకుని మానస ఇంటికి బయలుదేరాను. మానేజర్ నేను టాక్సీలో
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *